Ovo su znaci da vaš pas trpi bolove!

Baš kao i ljude i pse može da boli sve i svašta, samo sa tom razlikom što oni ne mogu to da nam saopšte. Zato bi bilo dobro da saznate po njegovom ponašanju, šta je to što ga boli.

Psi,zarazlikuodljudi,imajuizuzetnovisokpragpodnošenjabola.Iakosublažebolesniiliimajunekulakšudeformacijuiliupalu,vrloretkoćepokazatidaneštonijeuredu.Da ih nešto muči, psipokazujutekkadasituacijapostanekritična,astepenbolaizuzetnovisok.Zbogtogajeveomavažnopravilno“čitanje”ljubimcaiprepoznavanjeodređenihradnjiilisituacijakojeukazujudamujepotrebnapomoć.

8 week old sick Golden Retriever puppy with a blue ice bag on her head on a white background "WHITE"

 

Tačnootkrivanjebolakod ljubimacavažnojezanjihovozdravljeikvalitetživota,aposebnopravovremenoreagovanjeuslučajupojedinihoboljenja.Psinemogudakažukakavproblemimajuizatojeotkrivanjeilociranjebolnihprocesajedanodnajvažnijihzadatakaveterinarskestruke.Sapojedinim životinjama,zbograsnihiliindividualnihkarakteristikatojelakše,dokjekod nekih znatnoteže.Dabibiliuspešnijiuotkrivanjubolasvogljubimcaitakoboljebrinulionjemu,predstavljamovamnekolikosimptomanaosnovukojihćetelakšeprepoznatidavašpasimaproblem.

Nabrojane situacije samo su najčešći načini kojima se naši ljubimci služe da nam saopšte da ih nešto boli. Svaka jedinka, međutim, zavisno od temperamenta, pronaći će put kojim će svom vlasniku saopštiti da mu nije baš najbolje. Samo dobro poznavanje psa, pažljivo praćenje njegovog ponašanja i brzo reagovanje u slučaju promena garantuju život bez bola našeg ljubimca. Naravno, put do veterinara u svim situacijama kada postoji sumnja da se pas ne oseća dobro – podrazumeva se. Bez konsultacija sa stručnjakom psu nikada ne dajte lekove za umirenje bolova. Kljukanje životinje po sopstvenoj laičkoj dijagnozi može biti veoma opasno jer su lekovi protiv bolova toksični za pse i mogu doneti više štete nego koristi.

Hramanje

Ovajsimptomjejednostavaniočigledan.Psimogudašepajuizmnogihrazloga,alisvisuudirektnojvezisapostojanjembola.Starijipsiuglavnomsesuočavajusaartritisom.Rečjeobolestikojasemanifestujebolovimauleđima,“sevanjemkičmeiprobadanjemuramenima.Stručnjaciseslažudasuartritisireumatičnaoboljenjakodpasačestaiočekivanapojavaposlesedme,osmegodine.Ovimoboljenjimaposebnosusklonevelikerase.Toseobjašnjavaneproporcijalnimrazvojemskeletnogimišićnogsistema.Kostisebržerazvijaju,štonijeusvimfazamarastapraćenoirastommišićnemase.Najčešćestradajuzglobovi,alisuugroženiiostalideloviskeletnogsistemaljubimca.

Jasanznakdaljubimacproživljavaartritičnibolukostimajesteodbijanjedasekrećeuzstepeniceilisporoustajanjeujutru.Ukočenostjejošjedanodgotovosigurnihznakovabolazbogartritisa.Mnogivlasnicinaovesimptomekodsvojihpasareagujukomentarom:“Alionjestar.”Tomoždajestetačno,alisigurnoneznačiidanemožedamusepomogne.

Stomačni problemi

Psimoguimatibrojneproblemesavarenjemifunkcionisanjemstomaka.Sigurnojedanajvećibrojvlasnikapasa,naročitovelikih,znadatakozvanoprevrtanježelucamožebitiveomaozbiljnoakutnooboljenje.Sitnijiproblemisaželucem,crevimailidrugimorganimanisubašlakoprepoznatljivi.Prekomernobalavljenjejedobarindikatormučnine.Alarm,naravno,uvekbitrebalodaupalepojavekaoštosupovraćanje,prolivilizatvor.Ovisimptomijasnopokazujudaljubimcastomakneslužinajboljeidaonzbogtogatrpibol.

Ovespoljnemanifestacijeproblemadigestivnogtraktamoguizazvatibrojniproblemisakojimaseljubimcisuočavaju.Čestjeslučajdapateoddiletacijeilinadutostiželuca.Onanastajeunosomvazduhatokomhranjenja.Životinjajeuovomstanjunaduta,neraspoložena,teškodiše,uznemirena je,uplašenogpogleda…Bolestbrzonapreduje,paovesimptomesmenjujunagonzapovraćanjem,kontrakcijetrbušnihmišića,slabostitrbušnenadutosti.

Cviljenje

Zapomaganjejeverovatnonajčešćinačinkojimljubimacukazujedaneštonijeuredusanjegovimzdravljem.Zavijanjeicviljenjebezočiglednograzlogauglavnomsuznakdapastrpivisokintenzitetbola.Problemje,međutim,otkrivanjeodakleonpotičeičimejeizazvan.Pojačanooglašavanjecviljenje,lajanjeilizapomaganjeprilikomdodiraodređenihmestanateluljubimcajasanjeputokazutraganjuzaodgovoromodaklepotičunjegovibolovi.Zatoseuslučajusumnjesavetujelaganipregledtelapsaprepipavanjem,pričemutrebapažljivopratitikakoreagujenakontaktodređenihzona.118439265-dog-barks-left-alone-632x475

Loše raspoloženje

Baškaoiljudi,psikojiseneosećajudobropostajuneraspoloženiimrzovoljni.Činjenicadajeinačeveseo,druželjubiviiživahanpaspostaoćutljiv,povučen,apatičaniličakagresivanmožedaseobjasnibolomkomjeizložen.Uovakvimsituacijamase smanjujenjegovpragtolerancije,panijeretkostdamirnaikrotkaživotinjačakiujedesvogvlasnika,naročitoukolikoovajsvesnoilislučajnododirnebolnomesto.Postojeipsikojikadasubolesnitraževišepažnjeodčlanovaporodice,osećajusepotištenoiprijaimfizičkabliskostsaljudima.

Ostalepromeneuponašanju,kaoštojeodbijanjekretanjauzstepenice,skakanjanaomiljenomestoilispuštanjaglaveradiuzimanjahranejasnisuindikatoribolovailipovredaleđailivrata.

Gubitak apetita

Smanjenježeljezahranomukrugujesimptomakojeljudinedovodeuvekuvezusapostojanjembola.Međutim,uslučajupovredeljubimcanormalnojedamanjejedetokomoporavka.Gubitakapetitakarakterističanjezabolovezubaivilice.Uostalom,psisazuboboljom,poputljudi,izbegavajudajedu.

Kaoštosmovećnaglasili,psimogumnogodatrpeiboloveuzubimapokazujutekkadajeproblemtolikovelikidaječestojedinispasuvađenju.Zbogtogaveterinariuvek preporučujumerepreventiveredovnopranjeiodržavanjehigijenevilice.Najčešćiuzrokbolovauzubimapasajestekamenackojisetaložinazubimaikojijeposebnoopasanukolikoseljubimachranimekšomhranom.Početnikamenacinaslageplakamoguizazvatiinizdrugihkomplikacijavezanihzakostivilice,čijejelečenjedugotrajnoimukotrpno.otrovani pas

Lizanje

Akovašljubimacintenzivnoližeodređenideotela,postojiozbiljnasumnjadagatu boli.Lizanjerana,slomljenihnoktiju,upaljenihjastučićanašapamailidrugih delovatelasignaljedautimregijamapostojibol.Određenebolestiilifizičkepovredenisuuvekočigledneimogubitiskrivenedubljeutelu.Najboljiprimerzatojesteprisustvotrnailikomadićastaklaunoziživotinje,ilipakinsekatailiparazitakojiznajudasezavukudubokoukožu.Uvećinislučajevaintenzivnoglizanjailižvakanjadelovatelapreporučijeseobavezanodlazakkodveterinara.

Zadihanost

Daliznatedadahtanje može bitiznakbolakodpasa?Životinjekojesuizloženeboluimajuubrzanodisanje,ponekadpraćenodrhtanjemrazličitogintenziteta.Ovajsimptomnijeuveklakouočljivjersepojedinerasapasaodlikujuupravopojačanimdahtanjem.Vlasnicimasesavetujepojačanapažnjaukolikonjihovpasdahće više nego uobičajeno iliotežanodišeusituacijamakadaobičnotonečini usnu, prilikommirovanjaililakihšetnji.To može bitiznak da ga nešto boli.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *