Kako izgleda pravilan stav nogu kod psa?

Stavovi nogu tj. položaj koji zauzimaju noge u odnosu na trup i podlogu na kojoj pas stoji mogu da budu pravilni ili nepravilni. Smatra se da su prednje noge pravilno postavljene ako posmatrano s preda zamišljena vertikala spuštena iz sredine ramenog zgloba deli nogu na dva jednaka dela. Obe noge su međusobno paralelne i jedna od druge malo udaljene (za dužinu oko jedne šape). Odstupanja: pravilan širok i uzan stav, pri čemu je samo razmaknutost nogu prevelika (širok stav – kao posledica zaobljenih – bačvastih rebara) ili premala (uzan stav usled ravnih – pravih rebara). Razmaknut stav: (divergirajući): počev od ramenog (konvergirajući) je suprotan prethodnom. Bačvast ili O stav je kada su obe noge u zglobovima šaplja razmaknute, a u šapama zbližene. Iks (X) stav: u šaplju noge zbližene, a u šapama razmaknute. Uvrnut stav: šape prstima okrenute prema unutra a laktovi upolje ili izvrnut (francuski) stav noge okrenute prema spoljnoj strani a laktovi pripijeni uz rebra.

image0018

 

Stavovi nogu posmatrano s preda i od pozadi Posmatrano sa strane prednje noge imaju pravilan stav ako zamišljena vertikala spuštena iz sredine lakatnog zgloba seče podlakticu i šaplje na jednake polovine i pada neposredno iza šape.

Odstupanja su: podvučen stav – zamišljena vertikala ne deli gornji deo noge i preseca šapu ili pada ispred nje. Isturen stav suprotan prethodnom – pri kojem su noge celom dužinom isturene ispred trupa. Jarčev stav – zglob šaplja isturen napred, a podlaktica prema napred, a došaplje prema nazad ukošeni. Strmo, koso ili medveđe došaplje uslovljava istoimene nepravilne stavove.

image0019

Stavovi prednjih nogu posmatrano sa strane a) pravilan b) jareći c) podvučen d) medveđi e) isturen
image0020

Zadnje noge posmatrane sa strane imaju pravilan stav ako vertikala spuštena iz sedne kvrge dodiruje zadnju stranu skočnog zgloba i zadnjeg došaplja i pada iza tabana šape. Odstupanja: podvučen stav pri čemu je noga pod telo podvučena i vertikala je ne dodiruje. Nazad isturen stav je suprotan prethodnom, te zamišljena vertikala seče manje ili više skočni zglob i zadnje došaplje a ugao skočnog zgloba je veći.

Sabljast stav uslovljen je smanjenjem ugla skočnog zgloba, zadnje došaplje je koso a skočni zglob manje ili više unazad potisnut.

Posmatrane od pozadi zadnje noge imaju pravilan stav ukoliko vertikale spuštene iz sredine sednih kvrga svaka deli nogu na dva jednaka dela, a razmak izmedu nogu je sličan prednjim ili nesto veći.

Odstupanja: uzan ili širok ali pravilan stav zadnjih nogu pri čemu je razmak između nogu manji ili veći od pravilnog. Razmaknut – noge čitavom dužinom upolje koso postavljene i zbližen – suprotan prethodnom i prema šapama zbližene noge.

Iks (X) stav u skočnom zglobu zbližene u šapama i kolenima razmaknute noge. O ili bačvast, u šapama i kolenima stisnute a u skočnim zglobovima razmaknute noge. Kravlji stav – skočni zglobovi u petnom delu zbliženi, u šapama izvrnuti. Uvrnute ili izvrnute šape može pas da ima na zadnjim kao i na prednjim nogama. Svi nepravilni stavovi uzrokuju neravnomerno opterećenje pojedinih zglobova nogu, pa se takav pas više i brže zamara. Najteži su X i O stavovi nogu i kod najvećeg broja pasa smatraju se degenerativnim i diskvalifikacionim manama.

Izvor:kdkula

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *